Bộ môn QTKD quản lý chuyên ngành quản trị kinh doanh, đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh