Sản xuất là một trong 3 chức năng cơ bản trong các doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ. Quản trị sản xuất là một trong những nội dung chính trong quản trị doanh nghiệp, là yếu tố quyết định trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất và sức cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua chất lượng sản phẩm, giá thành sản xuất và thời gian cung cấp sản phẩm. Quản trị sản xuất là môn học thuộc kiến thức ngành, trang bị những kiến thức cơ sở về hoạt động sản xuất như dự báo; quản trị dự trữ; thiết kế sản phẩm, quy trình công nghệ sản xuất; hoạch định tổng hợp; hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu; lựa chọn địa điểm sản xuất... và một số nội dung chung khác nhằm đạt được mục tiêu của doanh nghiệp.