Học phần Phân tích hoạt động kinh doanh thuộc thuộc khối kiến thức cơ sở ngành chính, là học phần bắt buộc đối với sinh viên ngành quản trị kinh doanh, kế toán, phân tích tài chính, QTKD du lịch,... nhằm giới thiệu cho sinh viên hiểu, vận dụng, phân tích ảnh hưởng của các nhân tố (nguyên nhân) tới các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, học phần này cũng cung cấp khả năng vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề: Phân tích các nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng tới chuẩn bị các yếu tố sản xuất; tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm,...; biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực trong doanh nghiệp.